Telefon CALL CENTER

021 9059

[Anunț] Concurs de recrutare pentru posturi vacante

ANUNŢ CONCURS RECRUTARE

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Timișoara cu sediul în Timișoara, județul Timiș, Bld. Eroilor de la Tisa, nr.22, organizează concurs în temeiul O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante cu normă întreagă, conform modificărilor HG nr.611/2008, art.39, alin1, lit.c. , în conformitate cu art II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea  Legii nr.55/2020 privind unele măsuri de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID 19:

 1. Compartimentul Economic, Juridic, Resurse Umane, si Administrativ

 – 1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier achizitii publice, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Economic, Juridic, Resurse Umane, si Administrativ

– 1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Economic, Juridic, Resurse Umane, si Administrativ

Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie vacante pentru care se organizează concusul de recrutare:

A1 – Consilier achizitii publice, grad profesional superior în cadrul Compartimentul Economic, Juridic, Resurse Umane, si Administrativ

Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie vacante pentru care se organizează concusul de recrutare:

– Studii universitare absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă în domeniul fundamental  “Stiinte Economice”

– Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

A2  –  Consilier  juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentul Economic, Juridic, Resurse Umane, si Administrativ

Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie vacante pentru care se organizează concusul de recrutare:

– Studii universitare absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă în domeniul fundamental “Stiinte Juridice”

– Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Calendarul de desfășurare a concursului este :

 • depunerea dosarelor  17.11.202106.12.2021
 • selecția dosarelor  07.12.2021 – 13.12.2021
 • proba scrisa     17.12.2021 – ora 11:00
 • interviul va avea loc într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii

probei scrise, la Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de     Investiţii şi Promovare a Exportului Timişoara

 • contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor selectiei dosarelor/probei scrise respectiv a rezultatelor finale la sediul Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Timişoara

Concursul se va desfăşură la sediul Agentiei pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investiții si Promovarea Exportului Timişoara , b-dul Eroilor de la Tisa, Nr.22, Centrul Regional de Afaceri Timișoara, et.1 , cam.108B – 109 – 110 – 112.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

    (1^1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.

    (1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

    (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

    (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Dosarele se vor depune în termen de 20 de zile la sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Timișoara, loc.Timișoara, Bld. Eroilor de la Tisa, nr.22, sediul CRAFT.

Relații suplimentare se depun la sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Timișoara, telefon/fax 0256.292739, e-mail: oficiutimisoara@imm.gov.ro.

Condițiile de participare și de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare  sunt afișate la sediul instituției, persoana de contact Buciuman Anemari Alina , consilier principal  și pe pagina de internet http://immtimisoara.ro .

Director executiv
Pășcuță Adrian   

Întocmit
Buciuman Anemri Alina

 

Anexa nr. 1

BIBLIOGRAFIE

Consilier juridic, clasa I,  grad profesional superior, în cadrul Compartimentul Economic, Juridic, Resurse Umane Și Administrativ.

 • Constitutia Romaniei;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • G nr.137/2000 privind prevenirea și sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificarile și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE 315/2021 din 10 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului;
 • Ordonanta de urgenta nr. 43/2017 din 30 iunie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului;
 • G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 233/2002;
 • Lege nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul Civil: – Cartea I – despre persoane, Titlurile I-V; Cartea a III-a – despre bunuri; Titlurile I, III, VI;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 346 din din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 1 din 21 februarie 2005 (republicată)privind organizarea şi funcționarea cooperației;
 • Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi intreprinderi mici şi mijlocii;
 • Legea nr. 112/2017 din 19 mai 2017, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii;
 • Ordinul nr.1060/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 • Schema de ajutor de minimis a programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up Nation –România” aprobata prin Ordin nr. 1854 / 2018 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1080 / 20.12.2018;
  • Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
  • Legea 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-cadru 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificarile ulterioare
  • Ordonanta de Urgenta nr.130/2020 din 31.07.2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competivitate 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare, in contestul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene;
 • ORDIN 1642/2021 din 15 octombrie 2021privind aprobarea Procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene
 • LEGE 220/2020 din 29 octombrie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene;
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 224/2020 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19;
 • ORDIN 3083/2020 din 19 octombrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene
 • ORDIN 991/2021 din 14 iunie 2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19*)

TEMATICA

 • Constitutia Romaniei;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • G nr.137/2000 privind prevenirea și sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificarile și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE 315/2021 din 10 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului;
 • Ordonanta de urgenta nr. 43/2017 din 30 iunie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului;
 • G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 233/2002;
 • Lege nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul Civil: – Cartea I – despre persoane, Titlurile I-V; Cartea a III-a – despre bunuri; Titlurile I, III, VI;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 346 din din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 1 din 21 februarie 2005 (republicată)privind organizarea şi funcționarea cooperației;
 • Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi intreprinderi mici şi mijlocii;
 • Legea nr. 112/2017 din 19 mai 2017, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii;
 • Ordinul nr.1060/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 • Schema de ajutor de minimis a programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up Nation –România” aprobata prin Ordin nr. 1854 / 2018 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1080 / 20.12.2018;
  • Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
  • Legea 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-cadru 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificarile ulterioare
  • Ordonanta de Urgenta nr.130/2020 din 31.07.2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competivitate 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare, in contestul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene;
 • ORDIN 1642/2021 din 15 octombrie 2021privind aprobarea Procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene
 • LEGE 220/2020 din 29 octombrie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene;
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 224/2020 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19;
 • ORDIN 3083/2020 din 19 octombrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene
 • ORDIN 991/2021 din 14 iunie 2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19*)

BIBLIOGRAFIE

Consilier achizitii publice, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Economic, Juridic, Resurse Umane Și Administrativ.

 • Constitutia Romaniei;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • G nr.137/2000 privind prevenirea și sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr.43/30.06.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragerea de Investiții și Promovarea Exportului, cu modificarile și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE 315/2021 din 10 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
 • Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotararea 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Legea 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I Dispoziții generale, Titlul II Raportul juridic fiscal, Titlul III Dispoziții procedurale generale, Titlul V Stabilirea creanțelor fiscale, Titlul VII Colectarea creanțelor fiscale;
 • Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

         TEMATICA

 • Constitutia Romaniei;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • G nr.137/2000 privind prevenirea și sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr.43/30.06.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragerea de Investiții și Promovarea Exportului, cu modificarile și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE 315/2021 din 10 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
 • Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotararea 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Legea 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I Dispoziții generale, Titlul II Raportul juridic fiscal, Titlul III Dispoziții procedurale generale, Titlul V Stabilirea creanțelor fiscale, Titlul VII Colectarea creanțelor fiscale;
 • Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 Vezi / descarcă documentul aici

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *